เป็นเครื่องมือบริหารภาษีของเจ้าของธุรกิจทึ่ถูกต้องตามกฏหมายและสรรพากรยอมรับ เพียงเพราะมีความรู้ความเข้าใจด้านประมวลรัษฎากรเพิ่มเติม โดย สโลแกนที่ว่า “เป็นการบริหารเงินให้คุ้มค่า เพราะรู้มาตราและกฎหมาย”

ผลประโยชน์จะได้รับ

 • เป็นการใช้สิทธิที่ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร(มีข้อกฏหมายรองรับ)
 • เป็นช่องทางเลือกใหม่ของการบริหารองค์กร ด้านภาษี
 • ไม่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีของสรรพากร
 • สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ 100% (ไม่ต้องแบ่งเป็นรายงวด)
 • ผลตอบแทนจากกรมธรรม์ ได้รับการยกเว้นภาษี
 • ภาษีของบุคคลธรรมดา สามารถให้นิติบุคคลจ่ายแทนได้
 • ใบเสร็จค่าเบี้ยประกัน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้

กรณีทำโครงการคีย์แมนให้ “พนักงาน”ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ดังนี้

 • บุคคลากรสำคัญของบริษัทได้รับการดูแล
 • สร้างความรู้สึกเชื่อมั่นให้กับบุคคลากรในองค์กร
 • เกิดความรักและภักดีของบุคคลากรให้กับองค์กร
 • ป้องกันสมองไหลหรือการย้ายงาน
 • ลดค่าใช้จ่ายในการสร้างบุคลลากรใหม่ เช่นค่าฝึกอบรม ลดค่าเสื่อมเวลาในการรอคอยคนใหม่ที่เก่งๆมาบริหาร
 • สร้างความมั่นคงต่อเนื่องของธุรกิจ

กรณีทำโครงการคีย์แมนให้ “เจ้าของนิติบุคคล”ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ดังนี้

 • เป็นวิธีการเดียวที่สรรพากรยินยอมให้เอาเงินในบัญชีบริษัทออกมาใส่บัญชีบุคคลธรรมดาแบบไม่ผิดกฏหมาย เหมือน “อัฐยายซื้อขนมยาย” หรือการย้ายจากกระเป๋าซ้ายไปไว้ในกระเป๋าขวา
 • เป็นการสร้างมูลค่าให้กับเจ้าของธุรกิจ
 • สร้างมูลค่าของผลกำไรเพิ่มในรูปแบบของกรมธรรม์ ไม่ว่าจะเป็นมูลค่ากรมธรรม์ เงินปันผล ต่างๆ
 • สินไหมได้รับการปกป้องตามกฏหมาย เจ้าหนี้ไม่สามารถยึดทรัพย์สินได้
 • เป็นการเตรียมทุนไว้ใช้ในกิจการเผื่อยามจำเป็นฉุกเฉิน รักษาสภาพคล่องของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
 • ปกป้องธุรกิจให้เกิดความมั่งคั่ง และให้มั่นคงอย่างสมบูรณ์ เป็นการโอนย้ายความเสี่ยงกรณีสูญเสียบุุคคลสำคัญ
 • สามารถส่งมอบธุรกิจตามเจตนารมณ์ของเจ้าของอย่างแท้จริง
 • เป็นการเตรียมเงินสดไว้ให้ทายาทโอนทรัพย์มรดก
 • สร้างความอบอุ่นใจให้เจ้าของธุรกิจ เมื่อต้องการสร้างมรดกเงินสดเพิ่มให้ทายาทหรือบุคคลในครอบครัวเป็นผู้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์

เจ้าของกิจการควรตั้งเงินเดือนให้ตัวเองหรือไม่ อย่างไร