Keyman Insurance

ประกันคีย์แมนเพื่อคุณและธุรกิจกิจการของคุณ มั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืนทวีคูณ

Banner

Archives November 2023

ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับคีย์แมน

หมดยุคกับการสร้างค่าใช้จ่ายเท็จ เพราะเรามีใบเสร็จที่สรรพากรยอมรับ อ้างอิงถูกต้องตามกฏหมายประมวลรัษฎากร

เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (รายจ่ายต้องห้าม)

มาตรา 40  เงินได้พึงประเมินนั้นคือ เงินได้ประเภทดังต่อไปนี้ รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่ว่าในทอดใด
 มาตรา 48  เงินได้พึงประเมินต้องเสียภาษีเงิน

  มาตรา 42  เงินได้พึงประเมินประเภทต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

มาตรา 47  เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 เมื่อได้หักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษี ให้หักลดหย่อนได้

ป.พ.พ. มาตรา 897 ถ้าผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยไว้โดยกำหนดว่า เมื่อตนถึงซึ่งความมรณะให้ใช้เงินแก่ทายาททั้งหลายของตนโดยมิได้เจาะจงระบุชื่อผู้หนึ่งผู้ใดไว้ไซร้ จำนวนเงินอันจะพึงใช้นั้น ท่านให้ฟังเอาเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้
              ถ้าได้เอาประกันภัยไว้โดยกำหนดว่าให้ใช้เงินแก่บุคคลคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ท่านว่าเฉพาะแต่จำนวนเงินเบี้ยประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ส่งไปแล้วเท่านั้นจักเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันภัยอันเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้ “

ในการที่ลูกค้าของเรา ซึ่งเป็นนักธุรกิจ ซื้อประกันชีวิตเอาไว้ หวังให้เป็นหลักประกันของครอบครัว

ในขณะที่ประกันชีวิต ทุกฉบับ มีทุนประกันคงที่ แต่เบี้ยที่ลูกค้าฝากเข้าไปในกรมธรรม์ประกันชีวิต ทุกปี ทุกปี ทุกปี เบี้ยประกันสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี ทุกปี ทุกปี …นั่นหมายความว่า แต่ละปี มีทุนประกันคงที่ แต่เบี้ยที่ลูกค้าฝากเข้าไปในกรมธรรม์ประกันชีวิต ทุกปี ทุกปี ทุกปี เบี้ยประกันสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี ทุกปี ทุกปี นั่นหมายความว่า แต่ละปีลูกค้ามานะที่จะส่งเบี้ยประกันไม่ว่าจะเกิดวิกฤติ เศรษฐกิจ วิกฤติ ทางการเงิน ลูกค้า ก็ยัง รักษากรมธรรม์ฉบับนั้นไว้ ด้วยเหตุผลเดียว เพื่อให้เป็นหลักประกันของครอบครัวแต่ ประกันชีวิตฉบับนั้น จ่ายเบี้ยประกันไป นานปี นานปี นานปี ส่วนของเจ้าหนี้เพิ่มขึ้นทุกปีค่ะ แต่ส่วนของครอบครัวที่เจ้าหนี้ฟ้องไม่ได้กลับลดลงทุกปี นี่เป็นเรื่องที่น่าตกใจมาก และเราให้ความสำคัญมากก ในข้อนี้ เมื่อลูกค้าทราบในข้อนี้ เค้าจะตกใจมากแค่ไหน และเค้าคงคิดว่าจะทำอย่างไรดี.. กับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เค้าถืออยู่ นะคะ

This image has an empty alt attribute; its file name is L6-1024x682.png

กฏหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกันคีย์แมน

เพื่อเป็นตัวอย่างให้เจ้าของธุรกิจ มีความมั่นใจในสิทธิที่ควรพึงมีพึงได้เกี่ยวกับภาษี จึงรวบรวมตัวอย่างข้อหารือภาษีอากรที่เกี่ยวกับประกันคีย์แมน ดังนี้

เลขหนังสือ : กค 0811/408 : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการผู้จัดการ

เลขหนังสือ: กค 0706/7251 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินค่าภาษี และค่าเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการ

เลขหนังสือ: กค 0706/4227 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการ

เลขหนังสือ: กค 0702/9358 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการ

เลขที่หนังสือ กค0706/5334 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต

เลขที่หนังสือ: กค0811/408 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการผู้จัดการ

เลขที่หนังสือ: กค0706/10141 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขายหุ้นและการลดทุน มาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร

เลขที่หนังสือ:กค 0706/4213ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินได้ที่ได้จากการลดทุน มาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร

เลขที่หนังสือ:กค 0706/9234ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการลดทุน มาตรา 40(4)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร

เลขที่หนังสือ: ปชส. 16/2560 การหลีกเลี่ยงและฉ้อโกงภาษี 10 ล้านบาทขึ้นไป เป็นความผิดร้ายแรงฐานฟอกเงิน

มาตรา 37 แห่งประมวลรัษฎากร ป็นบทกำหนดโทษทางอาญา สำหรับการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร หรือขอคืนภาษีอากร อันมีลักษณะกระทำโดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย

รับสมัครพันธมิตรทางธุรกิจ

 • เราเชื่อว่าทุกอาชีพ ทุกธุรกิจ ทำงานร่วมกันได้ ตราบใดที่ยังต้องการให้เงินทำงาน
 • เราเชื่อว่าคน ทุกคนมีศักยภาพ ตราบใดที่ยังต้องการท้าพิสูจน์ตัวเอง พร้อมเรียนรู้
 • เรามีระบบที่ทันสมัยรองรับ ปรับปรุงให้เป็นสากลอยู่เสมอ ทำงานได้ทุกที่
 • เรามีผลตอบแทนที่คุ้มค่า ที่ตัดสินใจ และ ความทุ่มเทในการทำธุรกิจ

ท่านจะมีโค้ชส่วนตัว มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้รับแผนรับรองรายได้ในแต่ละเดือนแน่นอน เริ่มต้น 15,000 – 150,000 แล้วพบกันค่ะ

มาร่วมสร้างความสำเร็จที่คุณกำหนดได้เอง ฉีกกฏเดิมๆ ไปกับ WeExpo

ปัจจัยที่สนับสนุนให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโต

แนะนำระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

แนวปฏิบัติเรื่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)
และการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)
ของบริษัทประกันภัย พ.ศ. 2563

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้จัดทำ
แนวทางปฏิบัตินี้ขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลและให้แนวทางในเบื้องต้นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและมาตรฐานในการ
ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบงานที่สำคัญต่างๆ (Critical Business
Functions) ของบริษัทที่ต้องกลับมาดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงเป็นข้อมูลและให้แนว
ในเบื้องต้นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและมาตรฐานในการรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ของ
บริษัทประกันภัย เพื่อให้บริษัทป้องกันและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถดำเนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยได้หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ธุรกิจไม่
สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ ข้อมูลของระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ คลิก

Partner กับสำนักงานบัญชี

เรารับ Coaching ให้กับสำนักงานบัญชีที่ต้องการวางแผนค่าใช้จ่ายและภาษีด้วยเบี้ยประกันคีย์แมนอย่างถูกต้องตามที่สรรพากรยอมรับ

สำนักงานบัญชีที่มีใบอนุญาตตัวแทน ต้องการขอคำปรึกษา เพื่อไปนำเสนอลูกค้าเอง

สำนักงานบัญชียังไม่มีใบอนุญาตตัวแทน ต้องการเป็นพาร์ทเนอร์กับ WeExpo

5 เหตุผลที่สำนักงานบัญชีควรมีพันธมิตรที่เชี่ยวชาญด้านประกันคีย์แมน

1.เป็น One Stop Service partner สำหรับลูกค้า
เมื่อลูกค้าได้รับการแนะนำเรื่องประกันคีย์แมนไม่ว่าจากช่องทางใดมา ลูกค้าจะมาถามความเห็นเราก่อน เราจะสามารถให้คำแนะนำได้เบื้องต้น และถ้าลูกค้าต้องการคำปรึกษาในเชิงลึก หรือตัดสินใจทำ เราค่อยส่งต่อให้กับพันธมิตรของเรา

2.เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสำนักงานบัญชีที่สามารถให้คำปรึกษาได้นอกเหนือจากงานบัญชี
ถ้าเราแนะนำได้ไม่ดี หรือไม่ถูกต้อว แล้วลูกค้าไปตรวจสอบหรือได้ข้อมูลที่ถูกต้องจากที่อื่น เราอาจเสียความน่าเชื่อถือจนอาจเสียลูกค้าบัญชีรายนี้ไปในอนาคต

3.เป็นการสร้างรายได้เสริมอีกทาง จนอาจแซงรายได้หลักได้ในอนาคต

– หากลูกค้าจะทำประกันคีย์แมนกับตัวแทนหรือกับธนาคารก็ตาม เรามีต้นทุนเพิ่มเรื่องค่าแรงและเวลา แต่ค่าบริการอาจไม่ได้เพิ่มตาม หรือเพิ่มได้น้อยจนไม่คุ้มค่า ยิ่งถ้าต้องใช้เวลาไปเจรจากับสรรพากรแทนลูกค้า

– ถ้าเรามีพันธมิตรที่บริการด้านประกันคีย์แมนแทนเรา เราก็ยังมีรายได้เพิ่มจากพันธมิตรของเราซึ่งเพียงพอและคุ้มค่ามากพอกับงานที่เพิ่มเข้ามา

– หากต่อไปเรามีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น รายได้จากพันธมิตรประกันคีย์แมนนี้ สามารถแซงรายได้หลักและเสริมความมั่นคงกับธุรกิจและครอบครัวของเราได้

4. เป็นการะแนะนำให้ลูกค้าวางแผนค่าใช้จ่ายและภาษีที่ถูกต้อง ด้วยประโยชน์และคุณค่าดังต่อไปนี้

– ลูกค้าได้ค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง ไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร
– ลูกค้าลดความเสี่ยงจากเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ตลอดจนการถูกดำเนินคดี หากลูกค้าใช้วิธีประหยัดภาษีด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายอยู่
– ลูกค้าประหยัดภาษีนิติบุคคลได้ถึง 20% โดยไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มภาระภาษีบุคคลธรรมดา
– ลูกค้าได้ค่าลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาจากเบี้ยประกันคีย์แมน
– ลูกค้าได้เอาเงินออกจากกิจการไปยังกรรมการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยปลอดภาษี
– ลูกค้าได้รับความมั่นคงที่เพิ่มขึ้น ด้วยความคุ้มครองชีวิตจากกรมธรรม์
– ลูกค้าได้รับคุณภาพสวัสดิการค่ารักษาพยายาลที่เพิ่มขึ้น
– ลูกค้ามีเงินทุนสำรองหรือสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากเงินคืนและมูลค่าเงินสดจากกรมธรรม์

5. เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแร่งขึ้นระหว่างสำนักงงานบัญชีกับลูกค้า

ลูกค้ารู้สึกขอบคุณที่สำนักงานบัญชีแนะนำสิ่งที่ดีมีคุณค่า โดยเฉพาะในยามที่ลูกค้าเจอวิกฤติไม่ว่าจะทางด้านธุรกิจ การเงินหรือสุขภาพ แล้วได้รับการช่วยเหลือแก้ไขด้วยกรมธรรม์จากการแนะนำของสำนักงานบัญชี

1. ไม่มีความรู้ความชำนาญด้านนี้เพียงพอ เกรงว่าจะสร้างความยุ่งยากและมีปัญหาภายหลัง เพราะไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง

WeExpo มีการอบรมถ่ายทอดความรู้ในระดับที่สามารถแนะนำเบื้องต้นให้กับลูกค้าได้ ส่วนข้อมูลเชิงลึกเราจะคอยสนับสนุนสำนักงานบัญชีทั้งหน้างานและหลังจากนั้น

2. การเรียนรู้เรื่องประกันคีย์แมนทำให้เสียเวลา

ถ้าสำนักงานบัญชีเห็นคุณค่าของประกันคีย์แมนต่อลูกค้า และเห็นโอกาสสำหรับสำนักงานบัญชี เรื่องเวลาย่อมจัดสรรได้เสมอ เว้นแต่สำนักงานบัญชีจะพอใจกับทุกอย่างในปัจจุบันอยู่แล้วไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไร

3. งานที่ทำอยู่ก็ยุ่งมากอยู่แล้ว เป็นการเพิ่มงานเข้ามาอีก
หากไม่ศึกษาเรื่องนี้ แล้วหากลูกค้าไปทำกับที่อื่นแล้วเอางานมาเพิ่มที่เรา เราจะปฏิเสธลูกค้าไหม
จะดีกว่าไหมถ้างานที่เพิ่มมีผลตอบแทนที่มากพอ

4. กลัวผิดจรรยาบรรณและเสียภาพลักษณ์กับสำนักงานบัญชี
WeExpo ตระหนักดีเรื่องจรรยาบรรณ โดยเฉพาะการรักษาความลับของลูกค้า ซึ่งการเป็นพันธมิตรกับ WeExpo ไม่ใช่การส่งรายชื่อลูกค้าของสำนักงานบัญชีให้เราติดต่อไป แต่เป็นการที่สำนักงานบัญชีเป็นผู้แนะนำ ค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันคีย์แมนให้กับลูกค้าเบื้องต้น และหากลูกค้าสนใจและยินยอมให้ WeExpo เป็นผู้วางแผนให้ ก็ไม่เป็นการผิดจรรยาบรรณในการเปิดเผยข้อมูลความลับลูกค้าต่อบุคคลที่ 3

เมื่อเราทำทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องเป็นมืออาชีพ จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานบัญชีมากกว่า ตรงกันข้ามหากถึงเวลาที่ลูกค้าต้องการทำประกันคีย์แมน ถึงตอนนั้นหากเราไม่ให้บริการ บ่ายเบี่ยง หรือให้ข้อมูลผิดพลาด ลูกค้าก็จะไปเป็นลูกค้าคนอื่น จะทำให้เสียทั้งโอกาสและภาพลักษณ์ต่อสำนักงานบัญชีได้

5. ต้องสอบใบอนุญาตตัวแทนหรือไม่
ไม่จำเป็น การเป็นพันธมิตรกับเรา สำนักงานบัญชีเลือกได้ว่าจะเป็นพันธมิตรแบบมีใบอนุญาตตัวแทนหรือไม่มีก็ได้

6. ไม่ชอบ ไม่ถนัดงานขาย
งานที่เพิ่มนี้ไม่แตกต่างกับงานปัจจุบันของสำนักงานบัญชี คือ การให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผนค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องโดยใช้เบี้ยประกันคีย์แมน ทุกอย่างเหมือนเดิม ที่เพิ่มเติมคือ “ค่าใช้จ่ายตัวใหม่” ที่ลูกค้าเราอาจยังไม่เคยรู้จัก ไม่เคยใช้

7. ผลตอบแทนสำหรับสำนักงานบัญชี
ด้วยเหตุผลทางธุรกิจและการตลาด ไม่สามารถประกาศทางสาธารณะได้ แต่เรายินดีแจ้งให้ทราบเมื่อได้พูดคุยกัน

8. ทำไมต้องเป็นพันธมิตรกับ WeExpo
เราเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่เป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยตรงในด้านการใช้ประโยชน์จากประกันคีย์แมน มีผลงานและคุณวุฒิต่างๆมากมายมาโดยตลอด จึงสามารถเป็นโค้ชให้กับสำนักงานบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นโอกาสที่ win-win ทุกฝ่าย ทั้งลูกค้า สำนักงานบัญชี และ WeExpo

FIN TECH

Financial Technology (Fin Tech) ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย Goals mapper เป็นโปรแกรมให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเป้าหมายและสถานการณ์จำลองที่อาจเกิดขึ้น https://goalsmapper.com/gmmortgage/

เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายแค่ปลายนิ้ว

เข้าถึงสถานการณ์จำลองที่เห็นภาพ สามารถเข้าถึงง่ายที่สุด สถาบันการเงินรายใหญ่ก็ทำได้อย่างง่ายดาย การวางแผนสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าของคุณ ง่าย รวดเร็ว สะดวก

การแสดงภาพแบบเรียลไทม์
วิเคราะห์อัตราล่าสุดด้วยเครื่องคิดเลขในตัวของเรา เห็นภาพด้วยแผนภูมิเชิงโต้ตอบแบบเรียลไทม์ว่าสถานการณ์การรีไฟแนนซ์ที่มีการประหยัดจากอัตราดอกเบี้ยสามารถส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสถานะทางการเงินของลูกค้าของคุณได้อย่างไร

ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้ความช่วยเหลือ
หากคุณต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการประกันควบการลงทุน เสริมสภาพคล่อง ถ้าเดือดร้อนจำเป็น นำเงินสดออกมาบริหารไม่เสียดอกเบี้ย

Keyman Insurance ประกันคีย์แมน

ทำไมต้องประกันคีย์แมน

คีย์แมนคืออะไร
Keyman Insurance คือการที่นิติบุคคลทำสวัสดิการให้กับกรรมการโดยนิติบุคคลเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันให้กับกรรมการผู้ที่เป็นบุคคลสำคัญของบริษัท เป็นการเพิ่มความมั่นคงและยังเป็นการวางแผนทางด้านการเงินของนิติบุคคลเพราะสามารถนำเบี้ยที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลได้ ถูกต้องตามหลักสรรพากร

ประเภทของนิติบุคคล
•ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Ordinary partnership) 
•ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited partnership ) 
•บริษัทจำกัด ( Corporation ) 
•บริษัทมหาชน ( Public Limited Company ) 
•กิจการร่วมค้า ( Joint Venture ) 
•ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล( Ordinary Registered Partnership )

ใครคือคีย์แมน
คีย์แมนในโครงการ Keyman Insurance คือ บุคคลที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ 
นั่นคือบุคคคลที่มีชื่ออยู่ในหนังสือจดทะเบียนการค้าของนิติบุคคลเท่านั้น ซึ่งการทำประกันนั้น
 จะต้องทำให้ทุกท่าน ไม่สามารถเลือกที่จะทำให้กับท่านใดท่านหนึ่งได้ เพราะจะถือว่าไม่เป็นการ
 ทั่วไปผิดหลักเกณฑ์ของการทำโครงการ Keyman Insurance ดังนั้นจึงต้องทำให้กับ
 กรรมการที่มีรายชื่ออยู่ในใบจดทะเบียนการค้าทกคน (กรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่ไม่มีชื่อในหนังสือจด
 ทะเบียนการค้าก็ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้) 
        หรือในกรณีที่ต้องการทำให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องทำให้ทุกคนที่มีตำแหน่งใน
 ระดับเดียวกันและเบี้ยประกันชีวตที่ใกล้เคียงกัน โดยเขียนเหตุผลในการทำประกันให้บุคคลกลุ่ม
 ดังกล่าวว่ามีความสำคัญต่อธุรกิจเพียงใดไว้ในมติที่ประชุมรายงานการประชุม 
หมายเหตุ กรณีที่มีกรรมการบางท่านที่บริษัทประกันไม่สามารถรับประกันได้ (สาเหตุอาจ
 มาจากมีโรคประจำตัว,อายุเกินฯลฯ) ก็ให้องค์กรนำเอกสารการ
ปฏิเสธรับประกันของบุคคลนั้น ไปแจ้งในรายงานการประชุมถึง
สาเหตุที่บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ 

สำหรับสำนักงานบัญชี

คุณรู้สึกอย่างนี้ คิดอย่างนี้ บ้างหรือไม่

– ยุ่ง วุ่นวายกับเอกสารและการบันทึกบัญชี โดยเฉพาะในช่วงปิดบัญชีจนพักผ่อนไม่เพียงพอ เครียดจนอาจเกิดปัญหาสุขภาพตามมา

– ค่าบริการแข่งขันกันสูง รายได้ไม่พอเหลือเก็บเท่าไหร่

– ไม่มีกำไรมากพอที่จะไปดูแลสวัสดิการให้จูงใจพนักงาน

– พนักงานเปลี่ยนงาน ต้องคอยหาใหม่มาทดแทน ส่งผลบริการที่ล่าช้า

– ลูกค้าไม่ประทับใจในบริการ หาทางเลือกใหม่

– สุดท้ายสำนักงานต้องหาทั้งลูกค้าและพนักงานใหม่ไปเรื่อย เหนื่อยไม่สิ้นสุด

จะดีไหม ถ้ามีโอกาสในการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง สามารถมาสนับสนุนกิจการ เพื่อดูแลพนักงาน รักษาและเพิ่มฐานลูกค้า เพิ่มความมั่นคงให้กับครอบครัวตลอดจนกิจการของเราได้ดียิ่งขึ้นโดย…


– ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น
– เป็นการต่อยอดธุรกิจจากงานที่สำนักงานบัญชีทำอยู่
– ไม่ขัดต่อข้อบังคับและจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
– ถูกต้องตามกฎหมายและประมวลรัษฎากร
– มีโค้ชและทีงานให้การสนับสนุน
– มีอิสระในการทำงาน และเลือกเวลาทำงานได้เอง
5 เหตุผลที่สำนักงานบัญชีควรมีพันธมิตรที่เชี่ยวชาญด้านประกันคีย์แมน

1.เป็น One Stop Service partner สำหรับลูกค้า
เมื่อลูกค้าได้รับการแนะนำเรื่องประกันคีย์แมนไม่ว่าจากช่องทางใดมา ลูกค้าจะมาถามความเห็นเราก่อน เราจะสามารถให้คำแนะนำได้เบื้องต้น และถ้าลูกค้าต้องการคำปรึกษาในเชิงลึก หรือตัดสินใจทำ เราค่อยส่งต่อให้กับพันธมิตรของเรา

2.เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสำนักงานบัญชีที่สามารถให้คำปรึกษาได้นอกเหนือจากงานบัญชี
ถ้าเราแนะนำได้ไม่ดี หรือไม่ถูกต้อว แล้วลูกค้าไปตรวจสอบหรือได้ข้อมูลที่ถูกต้องจากที่อื่น เราอาจเสียความน่าเชื่อถือจนอาจเสียลูกค้าบัญชีรายนี้ไปในอนาคต

3.เป็นการสร้างรายได้เสริมอีกทาง จนอาจแซงรายได้หลักได้ในอนาคต

– หากลูกค้าจะทำประกันคีย์แมนกับตัวแทนหรือกับธนาคารก็ตาม เรามีต้นทุนเพิ่มเรื่องค่าแรงและเวลา แต่ค่าบริการอาจไม่ได้เพิ่มตาม หรือเพิ่มได้น้อยจนไม่คุ้มค่า ยิ่งถ้าต้องใช้เวลาไปเจรจากับสรรพากรแทนลูกค้า

– ถ้าเรามีพันธมิตรที่บริการด้านประกันคีย์แมนแทนเรา เราก็ยังมีรายได้เพิ่มจากพันธมิตรของเราซึ่งเพียงพอและคุ้มค่ามากพอกับงานที่เพิ่มเข้ามา

– หากต่อไปเรามีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น รายได้จากพันธมิตรประกันคีย์แมนนี้ สามารถแซงรายได้หลักและเสริมความมั่นคงกับธุรกิจและครอบครัวของเราได้

4. เป็นการะแนะนำให้ลูกค้าวางแผนค่าใช้จ่ายและภาษีที่ถูกต้อง ด้วยประโยชน์และคุณค่าดังต่อไปนี้

– ลูกค้าได้ค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง ไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร
– ลูกค้าลดความเสี่ยงจากเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ตลอดจนการถูกดำเนินคดี หากลูกค้าใช้วิธีประหยัดภาษีด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายอยู่
– ลูกค้าประหยัดภาษีนิติบุคคลได้ถึง 20% โดยไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มภาระภาษีบุคคลธรรมดา
– ลูกค้าได้ค่าลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาจากเบี้ยประกันคีย์แมน
– ลูกค้าได้เอาเงินออกจากกิจการไปยังกรรมการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยปลอดภาษี
– ลูกค้าได้รับความมั่นคงที่เพิ่มขึ้น ด้วยความคุ้มครองชีวิตจากกรมธรรม์
– ลูกค้าได้รับคุณภาพสวัสดิการค่ารักษาพยายาลที่เพิ่มขึ้น
– ลูกค้ามีเงินทุนสำรองหรือสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากเงินคืนและมูลค่าเงินสดจากกรมธรรม์

5. เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแร่งขึ้นระหว่างสำนักงงานบัญชีกับลูกค้า

ลูกค้ารู้สึกขอบคุณที่สำนักงานบัญชีแนะนำสิ่งที่ดีมีคุณค่า โดยเฉพาะในยามที่ลูกค้าเจอวิกฤติไม่ว่าจะทางด้านธุรกิจ การเงินหรือสุขภาพ แล้วได้รับการช่วยเหลือแก้ไขด้วยกรมธรรม์จากการแนะนำของสำนักงานบัญชี

1. ไม่มีความรู้ความชำนาญด้านนี้เพียงพอ เกรงว่าจะสร้างความยุ่งยากและมีปัญหาภายหลัง เพราะไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง

WeExpo มีการอบรมถ่ายทอดความรู้ในระดับที่สามารถแนะนำเบื้องต้นให้กับลูกค้าได้ ส่วนข้อมูลเชิงลึกเราจะคอยสนับสนุนสำนักงานบัญชีทั้งหน้างานและหลังจากนั้น

2. การเรียนรู้เรื่องประกันคีย์แมนทำให้เสียเวลา

ถ้าสำนักงานบัญชีเห็นคุณค่าของประกันคีย์แมนต่อลูกค้า และเห็นโอกาสสำหรับสำนักงานบัญชี เรื่องเวลาย่อมจัดสรรได้เสมอ เว้นแต่สำนักงานบัญชีจะพอใจกับทุกอย่างในปัจจุบันอยู่แล้วไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไร

3. งานที่ทำอยู่ก็ยุ่งมากอยู่แล้ว เป็นการเพิ่มงานเข้ามาอีก
หากไม่ศึกษาเรื่องนี้ แล้วหากลูกค้าไปทำกับที่อื่นแล้วเอางานมาเพิ่มที่เรา เราจะปฏิเสธลูกค้าไหม
จะดีกว่าไหมถ้างานที่เพิ่มมีผลตอบแทนที่มากพอ

4. กลัวผิดจรรยาบรรณและเสียภาพลักษณ์กับสำนักงานบัญชี
WeExpo ตระหนักดีเรื่องจรรยาบรรณ โดยเฉพาะการรักษาความลับของลูกค้า ซึ่งการเป็นพันธมิตรกับ WeExpo ไม่ใช่การส่งรายชื่อลูกค้าของสำนักงานบัญชีให้เราติดต่อไป แต่เป็นการที่สำนักงานบัญชีเป็นผู้แนะนำ ค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันคีย์แมนให้กับลูกค้าเบื้องต้น และหากลูกค้าสนใจและยินยอมให้ WeExpo เป็นผู้วางแผนให้ ก็ไม่เป็นการผิดจรรยาบรรณในการเปิดเผยข้อมูลความลับลูกค้าต่อบุคคลที่ 3

เมื่อเราทำทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องเป็นมืออาชีพ จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานบัญชีมากกว่า ตรงกันข้ามหากถึงเวลาที่ลูกค้าต้องการทำประกันคีย์แมน ถึงตอนนั้นหากเราไม่ให้บริการ บ่ายเบี่ยง หรือให้ข้อมูลผิดพลาด ลูกค้าก็จะไปเป็นลูกค้าคนอื่น จะทำให้เสียทั้งโอกาสและภาพลักษณ์ต่อสำนักงานบัญชีได้

5. ต้องสอบใบอนุญาตตัวแทนหรือไม่
ไม่จำเป็น การเป็นพันธมิตรกับเรา สำนักงานบัญชีเลือกได้ว่าจะเป็นพันธมิตรแบบมีใบอนุญาตตัวแทนหรือไม่มีก็ได้

6. ไม่ชอบ ไม่ถนัดงานขาย
งานที่เพิ่มนี้ไม่แตกต่างกับงานปัจจุบันของสำนักงานบัญชี คือ การให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผนค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องโดยใช้เบี้ยประกันคีย์แมน ทุกอย่างเหมือนเดิม ที่เพิ่มเติมคือ “ค่าใช้จ่ายตัวใหม่” ที่ลูกค้าเราอาจยังไม่เคยรู้จัก ไม่เคยใช้

7. ผลตอบแทนสำหรับสำนักงานบัญชี
ด้วยเหตุผลทางธุรกิจและการตลาด ไม่สามารถประกาศทางสาธารณะได้ แต่เรายินดีแจ้งให้ทราบเมื่อได้พูดคุยกัน

8. ทำไมต้องเป็นพันธมิตรกับ WeExpo
เราเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่เป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยตรงในด้านการใช้ประโยชน์จากประกันคีย์แมน มีผลงานและคุณวุฒิต่างๆมากมายมาโดยตลอด จึงสามารถเป็นโค้ชให้กับสำนักงานบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นโอกาสที่ win-win ทุกฝ่าย ทั้งลูกค้า สำนักงานบัญชี และ WeExpo

Tax Management การบริหารภาษี

การบริหารภาษี

การบริหารภาษีอากร (Tax Management) เป็นการบริหารการเสีย
ภาษีอากรของธุรกิจเพื่อให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุนให้ต่ำลง
ภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการดำเนินงานอย่างรัดกุม
เพื่อป้องกันภาระที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของกิจการ

การวางแผนภาษี

การวางแผนภาษี หมายถึง การเตรียมการเพื่อ
เสียภาษี โดยศึกษา ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ
และมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เสียภาษีได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน สมเหตุสมผล และเหมาะสมที่สุด

การหลบหลีกภาษีอากร

การที่ผู้เสียภาษีใช้วิธีการที่ถูกต้องตามกฏหมายเพื่อทำให้ไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยลงโดยใช้
ช่องโหว่ของกฎหมายภาษีอากร(Tax Loopholes) เช่น การที่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยไม่นำเงินได้ที่ได้รับจาก
การทำงานหรือประกอบธุรกิจในต่างประเทศข้ามาในปีภาษีเดียวกันกับที่ได้รับเงินได้นั้น แต่นำเข้ามาในปีภาษีอื่น
ทำให้ไม่ต้องเสียภาษี ก็เป็นการหลบหลีกที่ไม่ผิดกฏหมายเพราะตามแนวปฏิบัติของกรมสรรพากร หากผู้มีถิ่นที่
อยู่ในประเทศไทยไม่นำเงินที่ได้รับจากการท างานหรือประกอบธุรกิจในต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยในปี
ภาษีเดียวกับที่ได้รับเงินได้นั้น กรมสรรพากรก็ไม่เก็บภาษี (หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0802 /696
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2530)