WeExpo มาจากคำว่า “Wealth Exponentially” มั่งคั่งแล้ว มั่นคั่งอีก อย่างทวีคูณไม่หยุดยั้ง พวกเราเกิดจากการรวมของตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพ ที่เป็นเจ้าของกิจการ นักกฎหมาย นักบัญชี อดีตพนักงานเอกชนขนาดใหญ่ระดับโลก และเจ้าหน้าที่สรรพากร เราต้องการเสียภาษีให้สรรพากรอย่างถูกต้อง และเรามีความเข้าใจ เจ้าของกิจการ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และความเหมาะสมของสวัสดิการที่ดีเลิศที่คู่ควรแก่ท่าน เราเป็นทีมผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา การวางแผนค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยประกันบุคคลสำคัญขององค์กร (Keyman Insurance) ซึ่งเราได้รับประโยชน์จากการวางแผนภาษีโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า ประกันคีย์แมน จึงต้องการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย


การวางแผนประกันคีย์แมน เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี กฏหมาย และภาษี ทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการ และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกรรมการ โดยใช้ประกันชีวิตมาเป็นเครื่องมือในการวางแผน ซึ่งต้องอาศัยทั้งองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงจริงๆ จึงจะสามารถให้คำปรึกษา รวมถึงคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษีได้อย่างครบ รอบด้าน และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร เพื่อให้ผู้ประกอบการมั่นใจทั้งก่อนและหลังการทำประกันคีย์แมนว่า จะได้รับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและภาษีได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

หากท่านกำลังหาทีมผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมืออาชีพ ที่สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยวางแผนค่าใช้จ่ายให้กับกิจการได้อย่างถูกต้องตามประมวลรัษฎากร ด้วยเบี้ยประกันคีย์แมน WeExpo พร้อมรับฟังปัญหาและยินดีช่วยเหลือท่านด้วยความจริงใจ

ติดต่อเรา

WeExpo 182 อาคาร เอไอจี ชั้น19 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 Tel. 094-7416459