Keyman Insurance

ประกันคีย์แมนเพื่อคุณและธุรกิจกิจการของคุณ มั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืนทวีคูณ

Banner

Category คำถามพบบ่อย

ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับคีย์แมน

หมดยุคกับการสร้างค่าใช้จ่ายเท็จ เพราะเรามีใบเสร็จที่สรรพากรยอมรับ อ้างอิงถูกต้องตามกฏหมายประมวลรัษฎากร

เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (รายจ่ายต้องห้าม)

มาตรา 40  เงินได้พึงประเมินนั้นคือ เงินได้ประเภทดังต่อไปนี้ รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่ว่าในทอดใด
 มาตรา 48  เงินได้พึงประเมินต้องเสียภาษีเงิน

  มาตรา 42  เงินได้พึงประเมินประเภทต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

มาตรา 47  เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 เมื่อได้หักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษี ให้หักลดหย่อนได้

ป.พ.พ. มาตรา 897 ถ้าผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยไว้โดยกำหนดว่า เมื่อตนถึงซึ่งความมรณะให้ใช้เงินแก่ทายาททั้งหลายของตนโดยมิได้เจาะจงระบุชื่อผู้หนึ่งผู้ใดไว้ไซร้ จำนวนเงินอันจะพึงใช้นั้น ท่านให้ฟังเอาเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้
              ถ้าได้เอาประกันภัยไว้โดยกำหนดว่าให้ใช้เงินแก่บุคคลคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ท่านว่าเฉพาะแต่จำนวนเงินเบี้ยประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ส่งไปแล้วเท่านั้นจักเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันภัยอันเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้ “

ในการที่ลูกค้าของเรา ซึ่งเป็นนักธุรกิจ ซื้อประกันชีวิตเอาไว้ หวังให้เป็นหลักประกันของครอบครัว

ในขณะที่ประกันชีวิต ทุกฉบับ มีทุนประกันคงที่ แต่เบี้ยที่ลูกค้าฝากเข้าไปในกรมธรรม์ประกันชีวิต ทุกปี ทุกปี ทุกปี เบี้ยประกันสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี ทุกปี ทุกปี …นั่นหมายความว่า แต่ละปี มีทุนประกันคงที่ แต่เบี้ยที่ลูกค้าฝากเข้าไปในกรมธรรม์ประกันชีวิต ทุกปี ทุกปี ทุกปี เบี้ยประกันสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี ทุกปี ทุกปี นั่นหมายความว่า แต่ละปีลูกค้ามานะที่จะส่งเบี้ยประกันไม่ว่าจะเกิดวิกฤติ เศรษฐกิจ วิกฤติ ทางการเงิน ลูกค้า ก็ยัง รักษากรมธรรม์ฉบับนั้นไว้ ด้วยเหตุผลเดียว เพื่อให้เป็นหลักประกันของครอบครัวแต่ ประกันชีวิตฉบับนั้น จ่ายเบี้ยประกันไป นานปี นานปี นานปี ส่วนของเจ้าหนี้เพิ่มขึ้นทุกปีค่ะ แต่ส่วนของครอบครัวที่เจ้าหนี้ฟ้องไม่ได้กลับลดลงทุกปี นี่เป็นเรื่องที่น่าตกใจมาก และเราให้ความสำคัญมากก ในข้อนี้ เมื่อลูกค้าทราบในข้อนี้ เค้าจะตกใจมากแค่ไหน และเค้าคงคิดว่าจะทำอย่างไรดี.. กับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เค้าถืออยู่ นะคะ

This image has an empty alt attribute; its file name is L6-1024x682.png

กฏหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกันคีย์แมน

เพื่อเป็นตัวอย่างให้เจ้าของธุรกิจ มีความมั่นใจในสิทธิที่ควรพึงมีพึงได้เกี่ยวกับภาษี จึงรวบรวมตัวอย่างข้อหารือภาษีอากรที่เกี่ยวกับประกันคีย์แมน ดังนี้

เลขหนังสือ : กค 0811/408 : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการผู้จัดการ

เลขหนังสือ: กค 0706/7251 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินค่าภาษี และค่าเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการ

เลขหนังสือ: กค 0706/4227 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการ

เลขหนังสือ: กค 0702/9358 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการ

เลขที่หนังสือ กค0706/5334 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต

เลขที่หนังสือ: กค0811/408 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการผู้จัดการ

เลขที่หนังสือ: กค0706/10141 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขายหุ้นและการลดทุน มาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร

เลขที่หนังสือ:กค 0706/4213ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินได้ที่ได้จากการลดทุน มาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร

เลขที่หนังสือ:กค 0706/9234ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการลดทุน มาตรา 40(4)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร

เลขที่หนังสือ: ปชส. 16/2560 การหลีกเลี่ยงและฉ้อโกงภาษี 10 ล้านบาทขึ้นไป เป็นความผิดร้ายแรงฐานฟอกเงิน

มาตรา 37 แห่งประมวลรัษฎากร ป็นบทกำหนดโทษทางอาญา สำหรับการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร หรือขอคืนภาษีอากร อันมีลักษณะกระทำโดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย

ขั้นตอนและเอกสาร

1. มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

หลังจากที่ลูกค้าได้ตัดสินใจทำประกันคีย์แมนแล้ว มีขั้นตอนดังนี้

• ส่งคำขอเอาประกัน พร้อมเอกสารประกอบ
• ตรวจสุขภาพ
• ชำระเบี้ยประกัน และรับใบเสร็จชั่วคราว
• ขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกัน
• รับมอบกรมธรรม์


2. ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง หรือผู้มีอำนาจ

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทำเบียนเป็นนิติบุคคล หรือ หนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ หนังสือแสดงการจดทะเบียนองค์กร ฉบับปัจจุบัน หรือล่าสุดที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ หรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
3. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาขนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ทีอำนาจลงนาม มอบอำนาจให้บุคคลอื่น)
4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
5. สำเนาบริคณห์สนธิ

เอกสารแสดงสถานะทางการเงินของบริษัท

1. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ล่าสุด
2. รายการเงินฝากถอนบัญชีเงินฝาก (Bank Statement) ย้อนหลังล่าสุด 6 เดือน
3. งบกำไรขาดทุน งบดุล ย้อนหลัง 3 ปี
4. รายงานประจำปีของบริษัท หรือ เอกสารที่แสดงถึงบริษัทดำเนินธุรกิจใด มานานเท่าใด จำนวนพนักงานกี่คน
5. สำเนามติที่ประชุมกรรมการ หรือ ผู้ถือหุ้นบริษัท โดยวาระการประชุมจะต้องระบุ วัตถุประสงค์และเหตุผล ผู้ขอเอาประกันภัยเป็น Keyman และบริษัทจะชำระเบี้ยประกันให้

เอกสารของผู้ขอเอาประกันภัย (คีย์แมน)

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีพิสูจน์ความสัมพันธ์ของผู้รับประโยชน์)
3. สำเนาสัญญาการว่าจ้างงาน และ/หรือหนังสือรับรองการทำงานที่มีรายละเอียดถึง ตำแหน่ง รายได้ ระยะเวลาร่วมงานกับบริษัท รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ

3. บันทึกบัญชีอย่างไร? ให้ถือปฏิบัติตามมาตราฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เช่น

4. ยื่นแบบภาษีอะไร เมื่อไหร่บ้าง?

• ภงด.1 และใบแนบ ภงด.1 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
• ภงด.1 ก และใบแนบ ภงด.1 ก ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป
• ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) แสดงการจ่ายเงินได้ ค่าเบี้ยประกัน และภาษีภาษีออกแทนให้กับกรรมการ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.91) ต่อไป

นิยามและความหมาย

1. ประกันคีย์แมน คืออะไร?

ประกันคีย์แมน (Keyman Insurance) คือ ประกันชีวิตที่กิจการเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันให้กับบุคคลสำคัญในองค์กร แล้วนำใบเสร็จค่าเบี้ยประกันมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้เต็มจำนวน ในการคำนวณหักออกจากกำไรสุทธิ ทำให้กิจการเสียภาษีนิติบุคคลลดลง

2. คีย์แมน หมายถึงใคร?

คีย์แมน หมายถึงบุคคลสำคัญในองค์กรโดยพิจารณาจาก• เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความก้าวหน้าและมีผลกำไรให้องค์กร • เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อบริษัท เช่น ผู้ที่มีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์เฉพาะด้าน หรือ ความสามารถที่ยากต่อการทดแทนดังนั้น คีย์แมน ได้แก่ เจ้าของกิจการ, ประธาน, กรรมการ, ผู้จัดการ เป็นต้น

3. ประโยชน์ที่จะได้รับอะไร?

1) ได้ค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง ไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร
2) ช่วยกิจการประหยัดภาษีเงินได้นิติบุคคล สูงสุด 20% ตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
3) เป็นการเอาเงินออกจากกิจการไปสู่เจ้าของกิจการได้อย่างถูกต้อง และปลอดภาษี
4) สร้าง/ยกระดับสวัสดิการให้กับกรรมการ/ผู้บริหาร
5) สร้างกองทุนมรดก/ปกป้องค่าความสามารถให้กับกรรมการ/ผู้บริหาร

4. มีหลักฐานอ้างอิงไหม?

อ้างอิงจากข้อหารือของกรมสรรพากร ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้เบี้ยประกันชีวิตของกรรมการมาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้อย่างถูกต้องไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี (3), (13) และ (19)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอะไรบ้าง?

1.1. เงื่อนไขในการสมัคร

• ผู้เอาประกัน : ต้องเป็นกรรมการที่มีชื่ออยู่ในหนังสือจดทะเบียนการค้า และต้องทำให้กรรมการทุกคน
• แบบประกัน : แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ แบบบำนาญ และสามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ โรคร้ายแรง และอุบัติเหตุได้
• เบี้ยประกันที่สามารถทำได้ : ตามความเหมาะสม ไม่ให้มากเกินไป ซึ่งเหมาะสมเบื้องต้นคือ ระหว่าง 5% ของรายได้ หรือ 20% ของกำไรก่อนภาษี อย่างใดอย่างหนึ่งที่น้อยกว่า
• ผู้รับประโยชน์ : ทายาทของกรรมการ/กิจการ

1.2. เงื่อนไขทางภาษี

1.2.1. เบี้ยประกัน :

• กรรมการนำค่าเบี้ยประกัน (ที่มีความคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป) มาลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้
• กรรมการต้องนำค่าเบี้ยประกันมารวมเป็นเงินได้ เพื่อคำนวณเสียภาษีบุคคลธรรมดา ตามมาตรา 40 (1)  

1.2.2. ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ : 

1.2.2.1. กรณีกรรมการเสียชีวิต

• ผู้รับประโยชน์เป็นทายาทของกรรมการ : ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
• ผู้รับประโยชน์เป็นบริษัท : ต้องนำเงินชดเชยจากประกันมารวมเป็นรายได้ของบริษัทเพื่อคำนวณเสียภาษีนิติบุคคล1.2.2.2. กรณีกรรมการมีชีวิตครบสัญญา
• เงินจ่ายคืนระหว่างกรมธรรม์ และเงินครบกำหนดสัญญา กรรมการไม่ต้องนำมารวมเป็นเงินได้เพื่อคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา

2. เบี้ยประกัน Keyman หักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หรือไม่ มีข้อจำกัดอย่างไร?หากเป็นการจ่ายเบี้ยประกันให้กรรมการทุกคนเป็นการทั่วไป ตามระเบียบและมติที่ประชุมของบริษัท ไม่เป็นการจ่ายเพื่อการส่วนตัวหรือให้โดยเสน่หา บริษัทสามารถนำเบี้ยประกันมาใช้หักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร

3. กรณีบริษัทเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ บริษัทต้องนำค่าสินไหมทดแทน มาถือเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีหรือไม่?บริษัทต้องนำค่าสินไหมหรือเงินได้จากการประกันภัย ไปรวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร

4. จำเป็นต้องทำประกันคีย์แมนให้กับกรรมการทุกคนหรือไม่?ควรทำให้กับกรรมการทุกคน เพื่อไม่ให้เข้าข่ายให้เป็นการส่วนตัว หรือโดยเสน่หา แต่หากมีกรรมการบางท่านที่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากปัญหาสุขภาพหรืออายุเกิน ให้ทำรายงานการประชุมชี้แจงและแนบหลักฐานการปฏิเสธของบริษัทประกัน

5. บริษัทจ่ายภาษีทุกทอดสำหรับภาษีส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเบี้ยประกันให้กรรมการได้ไหม?สามารถทำได้

6. เบี้ยประกันคีย์แมนถือเป็นรายได้พึงประเมิน นำไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกรรมการหรือไม่?เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินค่าภาษีอากรที่บริษัทออกให้ เข้าลักษณะเป็นประโยชน์เพิ่มที่กรรมการได้รับ ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) ซึ่งกรรมการจะต้องนำไปรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

7. กรรมการสามารถนำใบเสร็จค่าเบี้ยประกันที่บริษัทจ่ายให้ มาเป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา ประจำปีได้หรือไม่?ได้เฉพาะในปีที่มีการจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต

8. ผลประโยชน์/เงินสินไหมทดแทนกรณีกรรมการเสียชีวิตที่บริษัทยกให้ครอบครัวหรือทายาท เสียภาษีหรือไม่?ผลประโยชน์ที่บริษัทประกันชีวิตจ่ายคืนระหว่างอายุกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือเงินสินไหมทดแทนกรณีการสูญเสียชีวิตของกรรมการที่ครอบครัวหรือทายาทเป็นผุ้รับประโยชน์ ถือเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด หรือเงินได้จากการประกันภัย เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 42(13) แห่งประมวลรัษฎากร

9. บริษัทจ่ายเบี้ยประกันให้ผู้ถือหุ้น ครอบครัวของกรรมการ ตลอดจนกรรมการบริษัทอื่น ที่มาถือหุ้นบริษัท ได้หรือไม่?ไม่ได้ เพราะเข้าข่ายลักษณะเป็นรายจ่ายที่เป็นการส่วนตัว หรือการให้โดยเสน่หา มิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ บริษัทไม่มีสิทธินำค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ออกให้นั้น มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร

10. บริษัทนำกำไรสุทธิมาจ่ายเบี้ยประกันได้หรือไม่?ไม่ได้ เพราะถือเป็นรายจ่ายจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว บริษัทไม่มีสิทธินำค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (19) แห่งประมวลรัษฎากร