Keyman Insurance

ประกันคีย์แมนเพื่อคุณและธุรกิจกิจการของคุณ มั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืนทวีคูณ

Banner

Keyman Insurance ประกันคีย์แมน

Keyman Insurance ประกันคีย์แมน

ทำไมต้องประกันคีย์แมน

คีย์แมนคืออะไร
Keyman Insurance คือการที่นิติบุคคลทำสวัสดิการให้กับกรรมการโดยนิติบุคคลเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันให้กับกรรมการผู้ที่เป็นบุคคลสำคัญของบริษัท เป็นการเพิ่มความมั่นคงและยังเป็นการวางแผนทางด้านการเงินของนิติบุคคลเพราะสามารถนำเบี้ยที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลได้ ถูกต้องตามหลักสรรพากร

ประเภทของนิติบุคคล
•ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Ordinary partnership) 
•ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited partnership ) 
•บริษัทจำกัด ( Corporation ) 
•บริษัทมหาชน ( Public Limited Company ) 
•กิจการร่วมค้า ( Joint  Venture ) 
•ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล( Ordinary  Registered Partnership )

ใครคือคีย์แมน
คีย์แมนในโครงการ Keyman Insurance คือ บุคคลที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ 
นั่นคือบุคคคลที่มีชื่ออยู่ในหนังสือจดทะเบียนการค้าของนิติบุคคลเท่านั้น ซึ่งการทำประกันนั้น
 จะต้องทำให้ทุกท่าน ไม่สามารถเลือกที่จะทำให้กับท่านใดท่านหนึ่งได้ เพราะจะถือว่าไม่เป็นการ
 ทั่วไปผิดหลักเกณฑ์ของการทำโครงการ Keyman Insurance ดังนั้นจึงต้องทำให้กับ
 กรรมการที่มีรายชื่ออยู่ในใบจดทะเบียนการค้าทกคน (กรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่ไม่มีชื่อในหนังสือจด
 ทะเบียนการค้าก็ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้)  
               หรือในกรณีที่ต้องการทำให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องทำให้ทุกคนที่มีตำแหน่งใน
 ระดับเดียวกันและเบี้ยประกันชีวตที่ใกล้เคียงกัน โดยเขียนเหตุผลในการทำประกันให้บุคคลกลุ่ม
 ดังกล่าวว่ามีความสำคัญต่อธุรกิจเพียงใดไว้ในมติที่ประชุมรายงานการประชุม 
หมายเหตุ กรณีที่มีกรรมการบางท่านที่บริษัทประกันไม่สามารถรับประกันได้ (สาเหตุอาจ
 มาจากมีโรคประจำตัว,อายุเกินฯลฯ) ก็ให้องค์กรนำเอกสารการ
ปฏิเสธรับประกันของบุคคลนั้น ไปแจ้งในรายงานการประชุมถึง
สาเหตุที่บริษัทไม่สามารถรับประกันได้