Keyman Insurance

ประกันคีย์แมนเพื่อคุณและธุรกิจกิจการของคุณ มั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืนทวีคูณ

Banner

Tag #ขั้นตอน

ขั้นตอนและเอกสาร

1. มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

หลังจากที่ลูกค้าได้ตัดสินใจทำประกันคีย์แมนแล้ว มีขั้นตอนดังนี้

• ส่งคำขอเอาประกัน พร้อมเอกสารประกอบ
• ตรวจสุขภาพ
• ชำระเบี้ยประกัน และรับใบเสร็จชั่วคราว
• ขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกัน
• รับมอบกรมธรรม์


2. ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง หรือผู้มีอำนาจ

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทำเบียนเป็นนิติบุคคล หรือ หนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ หนังสือแสดงการจดทะเบียนองค์กร ฉบับปัจจุบัน หรือล่าสุดที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ หรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
3. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาขนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ทีอำนาจลงนาม มอบอำนาจให้บุคคลอื่น)
4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
5. สำเนาบริคณห์สนธิ

เอกสารแสดงสถานะทางการเงินของบริษัท

1. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ล่าสุด
2. รายการเงินฝากถอนบัญชีเงินฝาก (Bank Statement) ย้อนหลังล่าสุด 6 เดือน
3. งบกำไรขาดทุน งบดุล ย้อนหลัง 3 ปี
4. รายงานประจำปีของบริษัท หรือ เอกสารที่แสดงถึงบริษัทดำเนินธุรกิจใด มานานเท่าใด จำนวนพนักงานกี่คน
5. สำเนามติที่ประชุมกรรมการ หรือ ผู้ถือหุ้นบริษัท โดยวาระการประชุมจะต้องระบุ วัตถุประสงค์และเหตุผล ผู้ขอเอาประกันภัยเป็น Keyman และบริษัทจะชำระเบี้ยประกันให้

เอกสารของผู้ขอเอาประกันภัย (คีย์แมน)

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีพิสูจน์ความสัมพันธ์ของผู้รับประโยชน์)
3. สำเนาสัญญาการว่าจ้างงาน และ/หรือหนังสือรับรองการทำงานที่มีรายละเอียดถึง ตำแหน่ง รายได้ ระยะเวลาร่วมงานกับบริษัท รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ

3. บันทึกบัญชีอย่างไร? ให้ถือปฏิบัติตามมาตราฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เช่น

4. ยื่นแบบภาษีอะไร เมื่อไหร่บ้าง?

• ภงด.1 และใบแนบ ภงด.1 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
• ภงด.1 ก และใบแนบ ภงด.1 ก ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป
• ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) แสดงการจ่ายเงินได้ ค่าเบี้ยประกัน และภาษีภาษีออกแทนให้กับกรรมการ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.91) ต่อไป