Keyman Insurance

ประกันคีย์แมนเพื่อคุณและธุรกิจกิจการของคุณ มั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืนทวีคูณ

Banner

Tax Management การบริหารภาษี

Tax Management การบริหารภาษี

การบริหารภาษี

การบริหารภาษีอากร (Tax Management) เป็นการบริหารการเสีย
ภาษีอากรของธุรกิจเพื่อให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุนให้ต่ำลง
ภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการดำเนินงานอย่างรัดกุม
เพื่อป้องกันภาระที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของกิจการ

การวางแผนภาษี

การวางแผนภาษี หมายถึง การเตรียมการเพื่อ
เสียภาษี โดยศึกษา ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ
และมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เสียภาษีได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน สมเหตุสมผล และเหมาะสมที่สุด

การหลบหลีกภาษีอากร

การที่ผู้เสียภาษีใช้วิธีการที่ถูกต้องตามกฏหมายเพื่อทำให้ไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยลงโดยใช้
ช่องโหว่ของกฎหมายภาษีอากร(Tax Loopholes) เช่น การที่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยไม่นำเงินได้ที่ได้รับจาก
การทำงานหรือประกอบธุรกิจในต่างประเทศข้ามาในปีภาษีเดียวกันกับที่ได้รับเงินได้นั้น แต่นำเข้ามาในปีภาษีอื่น
ทำให้ไม่ต้องเสียภาษี ก็เป็นการหลบหลีกที่ไม่ผิดกฏหมายเพราะตามแนวปฏิบัติของกรมสรรพากร หากผู้มีถิ่นที่
อยู่ในประเทศไทยไม่นำเงินที่ได้รับจากการท างานหรือประกอบธุรกิจในต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยในปี
ภาษีเดียวกับที่ได้รับเงินได้นั้น กรมสรรพากรก็ไม่เก็บภาษี (หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0802 /696
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2530)